Kvaliteedi tagamine

1 Üldsätted

1.1Kristjan Kaskman korraldab tööalaseid täiendkoolitusi koos OÜ Kronos & Partners ja lähtub OÜ Kronos & Partners kehtivatest juhenditest ja korrast.

1.2 OÜ Kronos & Partners lähtub täienduskoolituse korraldamisel täiskasvanute koolituse seadusest, täiendkoolituse standardist ning ettevõttes kehtestatud juhenditest.

2 Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

2.1 Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist ning Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt heaks kiidetud juhendmaterjalist.

2.2 OÜ Kronos & Partners poolt läbiviidavate koolituste õppekavad on avalikustatud ettevõtte kodulehel koolituse ülevaate juures.

2.3 OÜ Kronos & Partners õppekavas sätestatakse vähemalt järgmised andmed:

 • õppekava nimetus;

 • õppekava eesmärk;

 • õpiväljundid;

 • sihtgrupp;

 • õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;

 • õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;

 • õppe sisu;

 • õppekeskkonna kirjeldus;

 • õppemeetod;

 • õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid

 • nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid;

2.4 Kvalifikatsiooni omandamisega seotud koolituste puhul on õppekava lahutamatuks osaks ka:

 • õppekava koostamise alus;

 • koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.

2.5 Õppekavad on koostatud lähtuvalt sihtgrupi vajadustest ning omavad suuresti praktilist väljundit, et sihtgrupp saavutaks püstitatud õppe-eesmärgid ja saaks neid rakendada igapäevases töös.

3 Koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

3.1 OÜ Kronos & Partners koolitajad omavad kõik kõrgemat haridust. Kõik koolitajad omavad töökogemust täiskasvanute koolitaja kogemust.

3.2 Koolitajate töö tulemust hinnatakse koolituse järgselt õppijate kirjaliku tagasiside põhjal. Vajadusel tehakse koolitajatele parandusettepanekuid.

4 Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

4.1 Kõik koolitused on OÜ Kronos & Partners kodulehel vähemalt kolm kuud enne kursuse toimumise algust. Koolitustele on võimalik registreeruda kodulehel toodud koolituse juurest.

4.2 Vastava koolituse juures on tagasiside andmise link, kus õppijad saavad enne registreerumist edastada oma täpsemaid vajadusi või soove. Kõik koolitajad proovivad nendega arvestada.

4.3 Kõigile õppijatele edastatakse enne koolitust võimalusel eelküsitlus, millega täpsustatakse õppijate isiklikud õpi-eesmärgid ja teadmised teemast.

4.4 Õppijatele edastatakse hiljemalt 4 tööpäeva enne koolituse algust täpsemad korralduslikud juhised – ajakava, koolitusruumid, eeltesti link, juhised veebikeskkonda sisenemiseks ja õppematerjalide kasutamiseks jne.

4.5 OÜ Kronos & Partners kasutab koolitusteks koostööpartnerite õppeklasse, mille kohta saab informatsiooni kodulehelt koolituse juures. Koolitusruumid vastavad kaasaegsetele nõuetele ja toetavad erinevate õppevahendite ja -meetodite kasutamist.

4.6 Virtuaalkoolitusteks kasutab OÜ Kronos & Partners keskkonda Zoom.

4.7 OÜ Kronos & Partners tagab kontaktkoolitusel digitaalsed õppematerjalid, mida on õppijal võimalik iseseisvalt täiendada ja teha märkmeid.

4.8 OÜ Kronos & Partners tagab õppijatele kontaktkoolituse korral kohvipausi koos suupistetega, kui koolitus on 3-4 akadeemilist tundi. Kui kontaktkoolitus on 6 akadeemilist tundi, siis tagatakse õppijatele lisaks ka lõunasöök. Kontaktkoolitusel pikkusega 8 akadeemilist tagatakse lõunasöök ja kaks kohvipausi.

4.9 Olenevalt koolitusest ja on võimalus kasutada koolituse kestel internetiühendust.

4.10  Koolitusgrupi suuruseks on üldjuhul kuni 12 õppijat, et tagada õppijatele maksimaalne tugi koolitaja poolt.

5 Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumine

5.1 Iga koolituse lõpul täidavad osalejad tagasisideküsimustiku, mida saab täita nii paberil kui ka virtuaalselt. Õppija annab hinnangu koolituse sisule, koolitajale ja koolituse korraldusele ning teeb ettepanekuid koolituse paremaks muutmiseks.

5.2 Tagasiside koond edastatakse järelduste tegemiseks koolitusjuhile ja koolitajatele. Koolitusjuht koos koolitajaga analüüsivad saadud tagasisidet ning vajadusel muudavad koolituse sisu, täiendavad korraldust või täiendavad koolitusel kasutatavat metoodikat.

5.3 Juhul kui tagasiside koolitajale on halb mitme koolituse korral järjest, kaalutakse koolitaja väljavahetamist.

Shopping Cart
Scroll to Top