Õppekorralduse alused

Kõigil koolitustel kehtivad Kronos & Partners õppekorralduse alused. Õppekorralduse alused sätestavad täienduskoolitusele vastuvõtu ja koolituselt väljaarvamise tingimused, õppetasu maksmise ja selle tagastamise tingimused ning korda, teisi õppe korraldamiseks olulised tingimused. Õppekorralduse alused lähtuvad Täiskasvanute koolituse seadusest, Kronos & Partners põhimäärusest ja teistes õigusaktides sätestatud põhimõtetest.

1  Kronos & Partners korraldab koolitusi üle Eesti. Koolitused avaldatakse kodulehel (https://kristjankaskman.ee) ja õpihalduse keskkonnas (https://kursused.kristjankaskman.ee). 

2 Koolituste mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides ja ühe akadeemilise tunni kestvus on 45 minutit. Avalike koolituste kestvus on kirjas koolituse juures. Asutusesiseste koolituste toimumise aeg lepitakse eraldi kokku peale õpieesmärkide täpsustamist.

3 Koolitusele vastuvõtmise/registreerimise tingimused ja kord.

3.1 Koolitusele saab registreeruda Kronos & Partners koolituskeskkonnas https://kursused.kristjankaskman.ee väljavalitud koolituse juures. Samuti on võimalik registreeruda saates e-kirja aadressile kristjan@kristjankaskman.ee.

3.2 Koolitusele registreerumiseks on vajalik täita vastav vorm koolituskeskkonnas või saata e-kirjaga järgmine informatsioon: õppija ees- ja perekonnanimi, kontakttelefon, isikukood, arve saaja e-posti aadress, arve saaja nimi, koolituse nimi ja toimumisaeg ning veebikoolitusel/e-õppes osalemiseks õppija e-posti aadress.

3.3 Koolitusele registreerumiseks on õppija isikukood vajalik koolituse kohta digitunnistuse ja/või digi-tõendi väljastamiseks peale koolitust. Eesti Töötukassa klientidest õppija, kes soovib osaleda Eesti Töötukassa koolituskaardi alusel, peab edastama isikukood registreerumiseks Eesti Töötukassa portaalis. Nende õppijate puhul peetakse arvestust koolituskaardi põhimõtetest lähtuvalt.

3.4 Koolitusele registreerumise kinnitus saadetakse õppijale tema poolt edastatud e-posti aadressile.

3.5 Kõik nõuded kehtivad nii kontakt-, virtuaal- kui ka iseseisvate veebikoolituste kohta.

3.6 Koolitusele registreerumist arvestatakse kui kinnitust arve tasumiseks.

4 Õppetasu maksmine ja tagastamine. Soodustused.    .

4.1 Koolituse eest tasumine toimub Kronos & Partners poolt esitatud arve alusel. Koolituskeskkonnas registreerudes edastatakse arve õppija poolt antud arve saamise e-posti aadressile.

4.2 Koolitusel osalemine on võimalik osta ka Kronos & Partners OÜ kodulehel, kus saab koheselt ka koolituse eest tasuda ja arve edastatakse soovitud e-posti aadressile. Siis tuleb koolitusele registreerudes märkida ära arve number.

4.3 Üldjuhul tasutakse arve enne koolituse algust või arve tasutakse arvel märgitud tähtajaks.

4.4 Arve väljastatakse nii pdf-failina või ka e-arvena. Arve tuleb maksta maksetähtajaks. Maksetähtaja ületamisel rohkem kui 45 päeva ja/või Kronos & Partners poolt saadetud meeldetuletustest hoolimata, antakse tasumata arve inkassofirmale edasiseks käsitlemiseks.

4.5 Õppetasule kehtestatakse soodustused vastavalt juhatuse otsusele. Üldiselt korraga kolme ja enama inimese registreerumisel koolitusele ühest asutusest ja selle eest ühe arvega tasumisel on soodustus 10%.

4.6 Koolitustele kehtestatud soodustused on nähtavad koolituse info juures.

4.7 Tulumaksu soodustust saab rakendada õppekavadele, mille eesmärk on tasemeõppe õppekavas sisalduva või kutsestandardis kirjeldatud kutse-, ameti- või erialase kompetentsi saavutamine. Tulumaksu soodustuse saamiseks peab õppija koolituse alguses esitama vastavasisulise avalduse, mis tuleb edastada e-posti aadressile kristjan@kristjankaskman.ee.

4.8 Õppetasu sisaldab koolitust, õppematerjale, digitaalset tunnistust või tõendit. Toitlustuse informatsioon kontaktõppe ajal on leitav koolituse juures ja sõltub koolituse pikkusest.

4.9 Kronos & Partners OÜ on käibemaksukohuslane.

5 Koolitusel osalemine, edasilükkamine, loobumine, väljaarvamine

5.1 Koolitusel osalemise kinnitab õppija oma ees- ja perekonnanimega ning allkirjaga vastaval registreerimislehel. Nime palume kirjutada selgelt loetavana või trükitähtedega. Eesti Töötukassa klienditel tuleb lisaks allkirjastada Tööturukoolituse osavõtuleht. Virtuaalkoolitusel tuleb osaleda oma ees- ja perekonnanimega ning osalemine registreeritakse sessioonil osalejate nimekirja alusel.

5.2 Kronos & Partners on õigus koolitus vähese huvi korral ära jätta või edasi lükata. Koolitusele registreerunuid informeeritakse koheselt vastava otsuse tegemisest.

5.3 Koolitusele mitteilmumise korral arvatakse õppija koolituse nimekirjast välja. Tasutud arvet koolitusele mitteilmumise korral ei tagastata. Kui koolitusele hilinetakse rohkem kui 20 minutit etteteatamata mõjuva põhjuseta, siis koolitajal on õigus õppijat koolitusele mitte lubada. Tasutud arvet hilinemisel ei tagastata. Hilinemisest tuleb teavitada koolitajat õppekaval näidatud telefonile SMS sõnumi saatmisega.

5.4 Teatades Kronos & Partnersile mitteosalemisest vähemalt 5 tööpäeva ette, on võimalik õppijal osaleda järgmisel samasugusel koolitusel või teisel väljavalitud koolitusel. Vajadusel tuleb uue koolituse hinnavahel täiendavalt tasuda või ülejääv summa jääb ettemaksuna osalejale.

5.5 Koolitusel tuleb osaleda täies mahus, kui ei ole osalemise eeltingimustes sätestatud teisiti. Koolitused, mis lõpevad testi või praktikumiga tuleb läbida vähemalt 80% ulatuses tunnistuse saamiseks. Testi ja/või praktikumi mittetegemisel või osalise tulemusega väljastatakse õppijale digitaalne tõend osalemise kohta.

5.6 Koolitusel osalemise loobumisest teatamise korral rohkem kui  5 tööpäeva enne koolituse toimumist – tagastame 100% koolituse tasust.

5.7 Koolitusel osalemise loobumisest  teatamise korral 3 kuni 5 tööpäeva enne koolituse toimumist – tagastame 75 % koolituse tasust.

5.8 Koolitusel osalemisest loobumisest teatamine kuni 2 tööpäeva enne koolituse toimumist – koolituse tasu ei tagastata ning arve kuulub tasumisele.

5.9 Osaleja vahetamisel tuleb tasuda ümberregistreerimise tasu, mis on 25,00 € käibemaksuga.

6 Koolituse järgselt väljastatav dokument

6.1 Koolituse järgselt väljastatakse igale koolituses osalenud õppijale tunnistus või tõend.

6.2 Tunnistus väljastatakse õppijale, kes läbis koolituse täies mahus ja saavutas koolitusel hinnatavad õpiväljundid.

6.3 Tõend väljastatakse õppijale, kes läbis koolituse täies mahus, kuid ei omandanud hinnatavaid õpiväljundeid.

6.4 Kronos & Partners väljastab tunnistusi ja tõendeid elektrooniliselt (digi-tunnistus ja digi-tõend) ette antud e-posti aadressile.

6.5 Tunnistuse või tõendi kaotamisel, hävimisel või rikkumisel väljastatakse Kronos & Partners poolt koolituse läbinud õppijatele tema avalduse alusel vastava tunnistuse duplikaat hinnakirja alusel.

6.6 Tunnistuse või tõendi duplikaat vormistatakse ja väljastatakse sarnaselt  originaaltunnistuse või -tõendiga. Dokumendil on märge „DUPLIKAAT“.

6.7 Tunnistuse või tõendi duplikaadi väljastamise hind on 10 eurot, mis sisaldab käibemaksu.

6.8 Tunnistused või tõendid väljastatakse õppijale juhul, kui on tasutud osalemise arve. See tingimus ei kehti sisekoolituste kohta.

7 Täiendav info

7.1 Koolitusele antav garantii kehtestatakse Kronos & Partners kvaliteedi tagamise korra alusel.

7.2 Kronos & Partners ei vastuta koolitusel osaleja tervisliku seisundi ja võimalike terviskahjude eest. Seejuures Kronos & Partners järgib ning täidab rangelt töötervishoiu-ja tööohutusalaseid reglemente ning Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud nõudeid täienduskoolituste läbiviimisel.

7.3 Asjaajamise keel on eesti keel. Õpet viiakse läbi vastavalt õppekavas sätestatud tingimustel.

7.4 Õppekorralduse aluste lahutamatuks osaks on Andmete kasutamise põhimõtted.

7.5 Kronos & Partners õppekorralduse alused on intellektuaalne omand, mille osaline või täielik kasutamine on ilma Kronos & Partners juhatuse kirjaliku nõusolekuta keelatud.

Shopping Cart
Scroll to Top